Home / دانشگاه ازاد اسلامی

دانشگاه ازاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیلق – ارسون

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیلق – ارسون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیلق – ارسون  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیلق – ارسون

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیلق – ارسون دوره های بدون کنکور واحد اردبیلق – ارسوندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باباگنجه – ایلزگی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باباگنجه – ایلزگی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باباگنجه – ایلزگی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باباگنجه – ایلزگی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باباگنجه – ایلزگی دوره های بدون کنکور واحد باباگنجه – ایلزگیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند دوره های بدون کنکور واحد آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کنددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دایه شیخی – دشت گندمان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دایه شیخی – دشت گندمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دایه شیخی – دشت گندمان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دایه شیخی – دشت گندمان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دایه شیخی – دشت گندمان دوره های بدون کنکور واحد دایه شیخی – دشت گندمان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغوتمان – اتابلاغی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغوتمان – اتابلاغی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغوتمان – اتابلاغی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغوتمان – اتابلاغی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغوتمان – اتابلاغی دوره های بدون کنکور واحد آغوتمان – اتابلاغی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سارالان – ساعتلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سارالان – ساعتلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سارالان – ساعتلو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سارالان – ساعتلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سارالان – ساعتلو دوره های بدون کنکور واحد سارالان – ساعتلو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکله دریا – اسکندرآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکله دریا – اسکندرآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکله دریا – اسکندرآباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکله دریا – اسکندرآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکله دریا – اسکندرآباد دوره های بدون کنکور واحد اسکله دریا – اسکندرآباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بایقوت – پرچین بلاغ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بایقوت – پرچین بلاغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بایقوت – پرچین بلاغ : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بایقوت – پرچین بلاغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بایقوت – پرچین بلاغ دوره های بدون کنکور واحد بایقوت – پرچین بلاغ دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شخملو – شکرعلی‌کندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شخملو – شکرعلی‌کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زردوغان – زربیل : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شخملو – شکرعلی‌کندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شخملو – شکرعلی‌کندی دوره های بدون کنکور واحد شخملو – شکرعلی‌کندیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چله خانه سفلی – چهرگان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چله خانه سفلی – چهرگان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چله خانه سفلی – چهرگان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چله خانه سفلی – چهرگان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چله خانه سفلی – چهرگان دوره های بدون کنکور واحد چله خانه سفلی – چهرگاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

بیشتر بخوانید

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبفروشان – ارزنق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبفروشان – ارزنق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبفروشان – ارزنق : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

بیشتر بخوانید